Audicija za baletnog plesača u HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci

Audicija za baletnog plesača u HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci

NATJEČAJ za izbor kandidata za obavljanje poslova
SOLIST BALETA MALE ULOGE u ansamblu BALET: – jedan izvršitelj,

Na natječaj se mogu prijaviti osobe muškog spola što je uvjetovano prirodom i potrebama posla i mogućnosti izvršavanja repertoara, (sukladno čl. 13. stavku 4. Zakona o ravnopravnosti spolova, Narodne novine br. 82/08 i 69/17)
Uvjeti za kandidate:

završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij umjetničkog smjera kao i stečena visoka stručna sprema s umjetničkog područja
aktivno znanje engleskog jezika,
afirmiranost u oblasti baletne kazališne umjetnosti , baletni solist
uspješno položena audicija

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

Životopis
Fotografije
Video snimku ili link
presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji prema općem aktu o audiciji.

Cv, fotografije i video-snimku (ili link) uz ostalu potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na balet@hnk-zajc.hr i kadrovska@hnk-zajc.hr uz oznaku “Prijava na natječaj -balet”.

Odabrani kandidati biti će pozvani na audiciju 14. i 15.4.2018. u Baletnom studiju HNK Ivan pl. Zajc u Rijeci.

Ugovor o radu sklapa se na dvije godine u skladu s odredbama Zakona o kazalištima i općim aktima uz godinu dana pokusnog rada odnosno na godinu dana sukladno Zakonu o strancima.

Prijave se primaju e-poštom do 21.ožujka 2018. do 12 sati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.